top of page

ISO 45001 norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) reviduje normu OHSAS 18001

ZÁMĚR A DŮVOD VZNIKU

Organizace jsou odpovědné za zdraví a bezpečnost pracovníků i ostatních lidí, kteří provádějí práce pod jejich vedením. Z tohoto důvodu musí organizace řádně zajistit: bezpečné pracoviště, prevenci nehod a související problematiku, pracovní úrazy a nemocí z povolání, stejně tak jako soustavné zlepšování výkonnosti systému BOZP ve svých organizacích.

NORMA ISO 45001

je vhodný způsob jak strategicky zavést

SYSTÉM ŘÍZENÍ BOZP

v jednotlivých společnostech.

Fáze revize normy tzv. DIS (Draft International Standard) je důležitým krokem v publikačním procesu ISO. Návrh byl představen všem jednotlivým národním organizacím zastupujícím ISO, kteří posoudili zpětnou vazbu nové normy. Jednání komise ISO se konalo v květnu 2016, kde byly projednané všechny připomínky a byla publikována verze FDIS (Final Draft International Standard), Vydání konečné verze normy je naplánované na konec roku 2016.


Norma ISO / DIS 45001 byla připravena s využitím tzv. struktury vysoké úrovně „High Level Structure” (HLS). Záměrem je zajistit soulad s novými ISO normami. Tím se ulehčí organizacím, které již mají zavedeny integrované systémy řízení, při jejím uplatňování. Jedná se tedy o organizace, které musí splňovat požadavky více norem řízení současně. Například u již vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.


ISO 45001

norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

svým obsahem reviduje stávající normu

OHSAS 18001

Ing. Tomáš Máčel, Technický Manažer a Manažer HSE pro ČR a centrální Evropu upřesnil: „Jedná se o důležitý krok ze strany orgánu ISO pro ty organizace, které mají zavedené integrované systémy řízení. Revize normy OHSAS 18 001 na normu ISO 45 001 navazuje na změnu norem ISO 9001 a ISO 14001, které již mají novou jednotnou strukturu (tzv. HLS – High Level Structure) a v současnosti jsou již platné.


NOVÁ NORMA ISO / DIS 45001 ZAHRNUJE:


Vedení: Vyšší angažovanost vrcholového vedení v celém procesu BOZP. Řízení rizik: Zvyšování povědomí o nebezpečí a rizicích BOZP v organizacích. Integrovaný přístup: Integrace systému řízení BOZP i do obchodních činností organizace.


HLAVNÍ VÝHODY


- snížení pracovních úrazů

- snížení nemocí a smrtelných úrazů na pracovišti - vytvořeni a zavedení politiky a cílů BOZP - prokázání odpovědnosti vedení a jeho závazek s ohledem na systém řízení BOZP - eliminaci rizik BOZPbottom of page