top of page

ISO 3834-2

Zvláštní proces svařování je velmi široce zastoupen v mnoha klíčových i malých strojírenských a stavebních firmách, jako nedílná součást hlavního realizačního procesu, zasahující různou měrou do tvorby výsledného produktu. Je rovněž často využíván v oblasti slévárenství formou opravného svařování, kdy po jeho odborné aplikaci lze výrobek považovat za shodný.

Aplikace metod svařování je možné nalézt ve spojení s jednoduchými výrobky, až po velmi složité celky, pod dikcí nejrůznějších výrobkových norem a legislativních předpisů. Naše společnost se zabývá posuzováním shody převážně v tzv. regulované oblasti, kdy se prokazuje shoda výrobku s přesně definovanými výrobkovými kódy a legislativními vymezeními pro danou oblast. Jedná se především o vazby do následujících oblastí průmyslu:

            tlakové nádoby,

            tlaková zařízení,

            kotlová tělesa,

            jaderná zařízení,

            ocelové konstrukce,

            ocelové mostní konstrukce,

            hliníkové konstrukce,

            kolejová vozidla apod.

 

Předpisy, relevantní pro výše uvedené oblasti definují jednoznačně vazbu výrobce na certifikovaný systém jakosti ve svařování, dle norem řady EN ISO 3834-2, 3, 4.

Pokud výrobce je držitelem certifikátu dle ISO 9001, musí splňovat vyšší požadavky na jakost dle EN ISO 3834-2. Tyto dvě normy jsou již dnes navzájem kompatibilní, jejich provázanost je dána tabulkou 6, části 1 normy EN ISO 3834-1.

Definování požadavků na jakost svařovacích procesů je velmi důležité, protože jakost těchto procesů nemůže být snadno verifikována. Z tohoto důvodu patří svařování do kategorie zvláštních procesů, tak jak je definuje norma ISO 9001.

Dosažení jakosti konečného produktu nebo jeho částí, nemůže být zajištěna kontrolou, ale musí se do produktu postupně vkládat v každém kroku jeho realizace a musí se následně stát jeho součástí. Kontrolou nelze jakost vytvořit, ale jen prokázat. Žádné nedestruktivní zkoušky tuto činnost nemohou nahradit.

 

Platnost certifikace se uděluje zpravidla na 3 roky, je možné ji ale v odůvodněných případech zkrátit na dobu kratší (1 nebo 2 roky). Každý rok je pro firmu povinné přezkoušení (kontrolní audit).

Dozor svařování – jeho odpovědnosti a pravomoci jsou předmětem normy EN ISO 14731, dříve EN 719. Jsou rozlišovány tři kvalifikační stupně pro dozor svařování:

  1.             – evropský inženýr svařování

  2.             – evropský technolog svařování

  3.             – evropský svářečský specialista

 

Úroveň kvalifikace dozoru svařování je zpravidla vázána na konkrétní požadavky výrobkového kódu nebo legislativních požadavků.

bottom of page